Komunikaty Prezydenta Miasta Katowice

w związku z epidemią koronawirusa.

2020-03-13

Komunikat Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy o bieżącej sytuacji dotyczącej Katowic w kontekście koronawirusa [stan na 13 marca (piątek), godzina 8.00]. Urząd Miasta Katowice od dziś od godz. 11.00 wstrzymuje przyjmowanie mieszkańców

W Katowicach na chwilę obecną nie odnotowano zakażenia tzw. koronawirusem. Z taką sytuacją należy się jednak liczyć w każdej chwili, gdyż w opinii Ministra Zdrowia liczba osób zarażonych będzie w najbliższych dniach szybko rosnąć. Wszelkie służby w Katowicach są postawione w stan szczególnej gotowości. Komenda Miejska Policji w Katowicach i Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
w Katowicach są przygotowane, by w razie konieczności wspierać służby medyczne i Sanepid
w realizacji ich zadań. Za działania epidemiologiczne odpowiada administracja rządowa.

Obecnie kluczowe znaczenie mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne, przestrzeganie wydawanych zaleceń oraz zachowanie spokoju. Jednym z najważniejszych zaleceń wszelkich służb epidemiologicznych jest silna rekomendacja pozostawania w domach i ograniczenia spotkań, dużych zbiorowisk ludzi. Dlatego w trosce o zdrowie mieszkańców i porządek publiczny podjęliśmy decyzję, że do odwołania zostaje zamknięta obsługa mieszkańców w Urzędzie Miasta Katowice.

 • DO ODWOŁANIA URZĄD MIASTA KATOWICE WRAZ ZE WSZYSTKIMI JEDNOSTKAMI NIE BĘDZIE PRZYJMOWAŁ MIESZKAŃCÓW (wyjątkiem jest rejestracja zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego)
 • Dzisiaj – tj. 13 marca w piątek – Urząd będzie obsługiwać mieszkańców wyłącznie do godz. 11.00.
 • Urzędnicy będą jednak pracowali, by załatwiać (w miarę możliwości) sprawy mieszkańców drogą telefoniczną, elektroniczną. Poniżej przekazujemy listę telefonów najważniejszych komórek miejskich, do których należy dzwonić załatwiając sprawy.
 • Od poniedziałku przy wszystkich budynkach Urzędu Miasta Katowice pojawią się „skrzynki” do których będzie można wrzucać informacje do urzędników z prośbą o kontakt. Przy skrzynkach zostanie wystawiona instrukcja co i jak można zrobić.
 • Do końca maja został wydłużony termin opłat za użytkowanie wieczyste oraz podatek od nieruchomości.

 

W tej trudnej i wyjątkowej chwili liczymy na zrozumienie mieszkańców Katowic i apelujemy
o dostosowanie się do wszelkich zaleceń.  

 

LISTA TELEFONÓW KOMÓREK MIASTA NAJCZĘŚCIEJ OBSŁUGUJĄCYCH MIESZKAŃCÓW:

 

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych:

 

Prawo jazdy - (32) 705 4790

Zatrzymane prawa jazdy - (32) 705 4798

Rejestracja pojazdów - (32) 705 4784, 32 705 4782

Rejestracja pojazdów osoby prawne - (32) 705 4726

Nadzór komunikacyjny:

Licencje i zezwolenia (32) 259 38 66

Ośrodki szkolenia kierowców (32) 259 3836

Taxi i licencje (32) 705 4692

 

Biuro Obsługi Mieszkańców

 

Informacja, Potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP
(32) 25-93-639
(32) 25-93-403

Sprawy Meldunkowe
(32) 25-93-631

(32) 25-93-323

(32) 25-93-436

(32) 25-93-423

(32) 25-93-327


Karta Dużej Rodziny
(032) 25-93-583

(032) 25-93-084

Przekształcenie Użytkowania Wieczystego
(32) 25-93-860

Dowody Osobiste
(32) 25-93-632
(32) 25-93-633
(32) 25-93-645
(32) 25-93-693

(32) 25-93-360

(32) 25-93-337
 

Geodezja:
(32) 25-93-386
(32) 25-93-221
(32) 25-93-681
(32) 25-93-407
(32) 25-93-406

Podatki:
(32) 25-93-466
(32) 25-93-636

(32) 705-44-35

(32) 705-46-99

(32) 705-46-38 - sekretariat


Sprawy Lokalowe:
(32) 25-93-634

(32) 25-93-301 – sekretariat

(32) 25-93-295

(32) 25-93-376

Gospodarka Mieniem:
(32) 25-93-646

(32) 25-93-496 – przetargi, dzierżawy

(32) 25-93-356 -  wykup lokali na rzecz najemców

(32) 25-93-176 - wykup lokali na rzecz najemców


Księgowość:
(32) 25-93-958

użytkowanie wieczyste gruntu  – Gmina (32) 25 93 071; (32) 25 93 228

dzierżawa, odszkodowanie – Gmina (32) 25 93 227; (32) 25 93 581

użytkowanie wieczyste gruntu, dzierżawa – Skarb Państwa (32) 25 93 226; (32) 25 93 907

pozostałe należności:  (32) 25 93 671

 

podatek od nieruchomości os. fizycznych:
- informacja dotycząca bieżących płatności - nr tel. (32) 259 32 63, 259 32 67,  259 34 69,  259 30 61, 
- informacja dotycząca zaległości podatkowych - nr tel. (32) 259 32  64,  259 36 49, 259 30 62,
podatek od nieruchomości rolny i leśny os. fizycznych tel. nr.  (32) 259 32 67,  
podatek od środków transportowych (32) 259 32 49,

podatek od nieruchomości osób prawnych (32) 259 33 84, 259 36 48, 259 33 26, 259 35 84

podatek od nieruchomości rolny i leśny os. prawnych tel. nr. (32) 259 33 26  

 

Referat Odpadów Komunalnych

(32) 2593 913 do 917 oraz 32 2593 486

 

Referat Dochodów Publicznoprawnych

Opłata skarbowa

(32) 25 93 585

(32) 25 93 150

Mandaty

(32) 25 93 082Planowanie Przestrzenne:
(32) 25-93-410

Budownictwo:
(32) 25-93-635

(32) 25-93-421- w zakresie pozwoleń budowlanych, zgłoszeń niewymagających pozwolenia na budowę, zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

(32) 25-93-508 - w zakresie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opłat planistycznych.

Ochrona Środowiska:
(32) 25-93-910

(32) 25-93 809 - w sprawach gospodarki zielenią i ochrony zwierząt;

(32)  25-93 837 - w sprawach zmiany systemu ogrzewania; w sprawach odpadów komunalnych

Działalność Gospodarcza:
(32) 25-93-638
(32) 25-93-692

(32) 25-93-345

(32) 25-93-984


Sekretariat Prezydenta - planowanie spotkań:
(32) 25-93-361

Miejskie Centrum Energii: ul. Młyńska 2
(32) 25-93-285 - program „Czyste Powietrze”, dofinansowanie do wymiany ogrzewania, fotowoltaika, termomodernizacja budynków

(32) 25 93 298 - działania miasta Katowice w zakresie ochrony powietrza, zmiany klimatu, adaptacja do zmian klimatu, (ogólnie – energia, powietrze, klimat)

Urząd Stanu Cywilnego

 

(32) 25-97-214

(32) 705 -43-14 –zmiana nazwiska

(32) 705 -43-15 – referat zgonów

(32) 705 -43-18 – referat małżeństw

(32) 705 -43-16 referat urodzeń

(32) 705 -43-19 – archiwum.

Pozostałe numery komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice - https://tiny.pl/tbfgr

 

 

Komunikat Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy o bieżącej sytuacji dotyczącej Katowic w kontekście koronawirusa [stan na 11 marca, godzina 12.00]

W Katowicach aktualnie nie ma żadnej osoby hospitalizowanej w kierunku koronawirusa. Wszelkie służby 
w Katowicach są postawione w stan szczególnej gotowości. Także Komenda Miejska Policji w Katowicach, jak i Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach są przygotowane, by w razie konieczności wspierać służby medyczne i Sanepid w realizacji ich zadań. Za działania epidemiologiczne odpowiada administracja rządowa. 

Obecnie kluczowe znaczenie mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne, przestrzeganie wydawanych zaleceń oraz zachowanie spokoju. W trosce o zdrowie mieszkańców i porządek publiczny Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa wydał szereg zaleceń, które przedstawiamy poniżej wraz z ogólnymi zaleceniami służb sanitarnych. 

EDUKACJA 

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 12 i 13 marca to dni przejściowe, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a działania opiekuńcze
Od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół. Od poniedziałku, 16 marca wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Zawieszenie dotyczy funkcjonowania szkół, przedszkoli oraz placówek pracy pozaszkolnej. Wszystkie szkolne spotkania, imprezy, zebrania, zajęcia pozalekcyjne od 12 marca włącznie zostają odwołane. Katowickie placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym: żłobki publiczne i niepubliczne oraz kluby dziecięce, będą zamknięte od 12 marca (czwartek) włącznie!

KULTURA

Decyzją Prezydenta Miasta Katowice do odwołania zostaje zawieszona działalność kulturalna miejskich instytucji kultury (łącznie z ich filiami/oddziałami) tj.: Katowice Miasto Ogrodów -  Instytucja Kultury im. K. Bochenek, Śląski Teatr Lalki 
i Aktora „Ateneum”, Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia, Muzeum Historii Katowic, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, MDK Ligota, MDK Koszutka, MDK Bogucice – Zawodzie, MDK Szopienice – Giszowiec, MDK Południe. Ponadto Miejska Biblioteka Publiczna wstrzymuje wypożyczanie książek. Czytelnikom nie będą naliczane kary za nieterminowe zwroty.

POLITYKA SPOŁECZNA, POMOC SPOŁECZNA

Urząd Miasta Katowice wydał poniższe zalecenia dla realizatorów zadań zlecanych przez Miasto Katowice na rzecz mieszkańców. W przypadku wszelkich zapytań należy kontaktować się z konkretnymi podmiotami prowadzącymi daną działalność. 

 • Ograniczenie spotkań, zajęć, imprez dla seniorów, w tym w szczególności zawieszenie działalności klubów seniora,  uniwersytetów trzeciego wieku, zajęć sportowych dla seniorów, programu „ złota rączka”.
 • Zaleca się częściowe zawieszenie działalności dziennych domów pomocy społecznej, za wyjątkiem udzielania posiłków na miejscu i na wynos.
 • Zawieszenie zajęć dla niepełnosprawnych mieszkańców miasta Katowice, w tym w szczególności udział 
  w Warsztatach Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domach Samopomocy, Ośrodkach dla Osób Niepełnosprawnych, Ośrodkach 24+, zajęć popołudniowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Zawieszenie działalności placówek wsparcia dziennego, w tym świetlic i klubów młodzieżowych oraz placówek pracy podwórkowej prowadzonych zarówno przez MOPS w Katowicach, jak i organizacje pozarządowe.
 • Wstrzymanie odwiedzin w publicznych i niepublicznych domach pomocy społecznej, całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, mieszkaniach chronionych, placówkach dla bezdomnych, innych placówkach całodobowej pomocy społecznej.
 • Ograniczenie do minimum wyjść na zewnątrz, tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podopiecznych 
  z publicznych i niepublicznych domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, mieszkań chronionych, placówek dla bezdomnych, innych placówek całodobowych pomocy społecznej.

W przypadku kwestii dotyczących pomocy społecznej należy kontaktować się z MOPS Katowice, tel. 32 251 69 00.

SPORT

W związku z rekomendacją Ministerstwa Sportu i Turystyki, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, ograniczenia jego skutków zdrowotnych i społecznych, zaleca się podmiotom prowadzącym i organizującym działalność w zakresie sportu, odwołanie wszystkich imprez i zajęć sportowych. Rozgrywki sekcji sportowych GKS Katowice odbywać się będą bez udziału publiczności. 

URZĄD MIASTA KATOWICE – OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW

Urząd Miasta Katowice (wraz ze swoimi jednostkami) prowadzi normalną obsługę mieszkańców przy jednoczesnym wdrożeniu działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnej infekcji. 

 • Została znacząco zwiększona częstotliwość czyszczenia/dezynfekcji budynków urzędu – a w szczególności miejsc najczęściej używanych/dotykanych przez Klientów Urzędu – w tym klamki, blaty, poręcze. 
 • Przy stanowiskach obsługi Klienta zostaną zamontowane panele plexi minimalizujące kontakt pracowników 
  z Klientami Urzędu.
 • Apelujemy do Klientów Urzędu o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt osobistych w Urzędzie i siedzibach jednostek. Przypominamy o możliwości załatwienia spraw w formie elektronicznej, telefonicznej, drogą pocztową lub poprzez e-PUAP i SEKAP. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego przy bezpośredniej obsłudze należy zachować odpowiedni dystans zarówno od pracowników, jak również innych osób oczekujących na obsługę.
 • Pracownicy Urzędu Miasta Katowice ograniczają do niezbędnego minimum spotkania, konferencje, podróże służbowe, wydarzenia z udziałem większej ilości osób – na rzecz pracy zdalnej i komunikacji telefonicznej lub mailowej czy też w formie wideokonferencji.

DODATKOWE ZALECENIA PROFILAKTYCZNE POZWALAJĄCE MINIMALIZOWAĆ RYZYKO ZARAŻENIA:

 • Apelujemy o częste mycie rąk ciepłą wodą z mydłem przez 30 sekund oraz unikanie dotykania ust, oczu i nosa
 • Apelujemy o unikanie dużych skupisk ludzi, miejsc publicznychW szczególności zalecenie to dotyczy seniorów, dzieci i osób, które cierpią na inne choroby wpływające na osłabienie odporności.
 • Apelujemy o regularne dezynfekowanie telefonów komórkowych
 • Apelujemy do mieszkańców o niekorzystanie z suszarek do rąk w toaletach (w miejscach publicznych, centrach handlowych itp.) – a jednocześnie apelujemy do gospodarzy obiektów o wyłączenie tych urządzeń. 
 • W przypadku stwierdzenia u siebie objawów, które mogą przypominać objawy koronawirusa (głównie: gorączka, suchy kaszel, duszności, bóle mięśni) należy w pierwszej kolejności skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (kontakt telefoniczny: pn - pt od godz. 7.00 do godz. 15.00 tel: 32 253 24 61, 32 253 24 99, 32 253 24 58; całodobowa infolinia: 660 686 917). Na podstawie rozmowy i oceny indywidualnej sytuacji zostaną podjęte decyzje co do dalszych działań. Kontaktować powinny się także osoby wracające z krajów, w których istnieją zwiększone ogniska koronawirusa (w szczególności: Chiny, Włochy, Francja, Niemcy, Iran, Korea Południowa, Hiszpania, USA, Szwajcaria, Japonia, Norwegia, Wielka Brytania, Holandia, Dania, Szwecja, Austria). 
 • Apelujemy do pracodawców o niedopuszczanie do pracy pracowników wracających z krajów zagrożonych koronawirusem – tacy pracownicy powinni w pierwszej kolejności kontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i przestrzegać zaleceń.
 • Apelujemy do organizatorów zgromadzeń publicznych, by w miarę możliwości odwoływali tego typu wydarzenia.
 • Apelujemy do zarządców budynków mieszkalnych, obiektów komercyjnych i biurowych o zwiększenie częstotliwość mycia/dezynfekowania elementów często dotykanych przez ludzi (np. poręcze, klamki itp.). 
 • Apelujemy o załatwianie wszelkich spraw (urzędowych, zawodowych, osobistych) w miarę możliwości - telefonicznie lub drogą elektroniczną (mail, telekonferencja).
 • W zakresie bieżących informacji apelujemy o korzystanie wyłącznie z oficjalnych źródeł – są to m.in. ogłoszenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministerstwa Zdrowia (www.gov.pl/koronawirus). W Internecie rozpowszechnianych jest wiele nieprawdziwych informacji, które pozostają w sprzeczności z faktami naukowymi.

Noszenie maseczek jest uzasadnione wyłącznie w przypadku osób chorych, które kaszlą i kichają (maseczka pozwala ograniczyć rozpowszechnianie się wirusa). Zdrowe osoby nie powinny nosić maseczek.

Z życia parafii

Polecane

Parafia Najświętszych Imion Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 40-551 Katowice-Brynów tel. 32 251 86 60

brynow.jm@katowicka.pl

Numer konta parafialnego: 71 1050 1214 1000 0090 3186 9135.